<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวสวน"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
แถว 13: แถว 13:
 
| <span style="font-weight: bold; color: green;">2</span> ||<span style="font-weight: bold; color: red;">ต้นองุ่น, ต้นลันเตา, ต้นงา</span>||<span style="font-weight: bold; color: blue;">[[ไฟล์:องุ่น.gif|50px]]องุ่น, [[ไฟล์:ถั่วลันเตา.gif|50px]]ถั่วลันเตา, [[ไฟล์:เมล็ดงา.gif|50px]]เมล็ดงา</span>  
 
| <span style="font-weight: bold; color: green;">2</span> ||<span style="font-weight: bold; color: red;">ต้นองุ่น, ต้นลันเตา, ต้นงา</span>||<span style="font-weight: bold; color: blue;">[[ไฟล์:องุ่น.gif|50px]]องุ่น, [[ไฟล์:ถั่วลันเตา.gif|50px]]ถั่วลันเตา, [[ไฟล์:เมล็ดงา.gif|50px]]เมล็ดงา</span>  
 
|-  
 
|-  
| <span style="font-weight: bold; color: green;">3</span> ||<span style="font-weight: bold; color: red;">กะหล่ำปลี, มะเขือเทศ, ต้นถัวเหลือง</span>||<span style="font-weight: bold; color: blue;">[[ไฟล์:กะหล่ำปลี.gif|50px]]กะหล่ำปลี, [[ไฟล์:มะเขือเทศ.gif|50px]]มะเขือเทศ, [[ไฟล์:เมล็ดถั่วเหลือง.gif|50px]]เมล็ดถั่วเหลือง</span>  
+
| <span style="font-weight: bold; color: green;">3</span> ||<span style="font-weight: bold; color: red;">กะหล่ำปลี, มะเขือเทศ</span>||<span style="font-weight: bold; color: blue;">[[ไฟล์:กะหล่ำปลี.gif|50px]]กะหล่ำปลี, [[ไฟล์:มะเขือเทศ.gif|50px]]มะเขือเทศ</span>  
 
|-  
 
|-  
 
| <span style="font-weight: bold; color: green;">4</span> ||<span style="font-weight: bold; color: red;">ต้นส้ม, ต้นกล้วย, พริกไทย, ต้นอ้อย, ต้นมะพร้าว, ต้นหอม</span>||<span style="font-weight: bold; color: blue;">[[ไฟล์:ส้ม.gif|50px]]ส้ม, [[ไฟล์:กล้วย.gif|50px]]กล้วย, [[ไฟล์:เมล็ดพริกไทย.gif|50px]]เมล็ดพริกไทย, [[ไฟล์:อ้อย.gif|50px]]ต้นอ้อย, [[ไฟล์:ลูกมะพร้าว.gif|50px]]มะพร้าว, [[ไฟล์:หัวหอม.gif|50px]]หัวหอม</span>  
 
| <span style="font-weight: bold; color: green;">4</span> ||<span style="font-weight: bold; color: red;">ต้นส้ม, ต้นกล้วย, พริกไทย, ต้นอ้อย, ต้นมะพร้าว, ต้นหอม</span>||<span style="font-weight: bold; color: blue;">[[ไฟล์:ส้ม.gif|50px]]ส้ม, [[ไฟล์:กล้วย.gif|50px]]กล้วย, [[ไฟล์:เมล็ดพริกไทย.gif|50px]]เมล็ดพริกไทย, [[ไฟล์:อ้อย.gif|50px]]ต้นอ้อย, [[ไฟล์:ลูกมะพร้าว.gif|50px]]มะพร้าว, [[ไฟล์:หัวหอม.gif|50px]]หัวหอม</span>  
 
|-  
 
|-  
| <span style="font-weight: bold; color: green;">5</span> ||<span style="font-weight: bold; color: red;">ต้นแอปเปิ้ล, ต้นมะม่วง, ต้นโกโก้</span>|| <span style="font-weight: bold; color: blue;">[[ไฟล์:แอปเปิ้ล.gif|50px]]แอปเปิ้ล, [[ไฟล์:มะม่วง.gif|50px]]มะม่วง, [[ไฟล์:เมล็ดโกโก้.gif|50px]]เมล็ดโกโก้</span>  
+
| <span style="font-weight: bold; color: green;">5</span> ||<span style="font-weight: bold; color: red;">ต้นแอปเปิ้ล, ต้นมะม่วง, ต้นโกโก้, ต้นถั่วเหลือง</span>|| <span style="font-weight: bold; color: blue;">[[ไฟล์:แอปเปิ้ล.gif|50px]]แอปเปิ้ล, [[ไฟล์:มะม่วง.gif|50px]]มะม่วง, [[ไฟล์:เมล็ดโกโก้.gif|50px]]เมล็ดโกโก้, [[ไฟล์:เมล็ดถั่วเหลือง.gif|50px]]เมล็ดถั่วเหลือง</span>  
 
|}
 
|}
  

รุ่นแก้ไขเมื่อ 15:54, 2 ธันวาคม 2553

ชาวสวน.gif ชาวสวน
ระดับสูงสุด 5
รายละเอียด ความสามารถในการปลูกผักผลไม้ และ หา พืชผักผลไม้ตามพื้นที่ต่างๆ

สามารถรับเควสได้ที่ บารอน(southern_shire/field03)


อธิบายการงานชาวสวน

ระดับสกิล เป้าหมายที่มีผล ไอเทมที่ได้
1 ต้นแครอท, ต้นแตงกวา แครอท.gifแครอท, แตงกวา.gifแตงกวา
2 ต้นองุ่น, ต้นลันเตา, ต้นงา องุ่น.gifองุ่น, ถั่วลันเตา.gifถั่วลันเตา, เมล็ดงา.gifเมล็ดงา
3 กะหล่ำปลี, มะเขือเทศ กะหล่ำปลี.gifกะหล่ำปลี, มะเขือเทศ.gifมะเขือเทศ
4 ต้นส้ม, ต้นกล้วย, พริกไทย, ต้นอ้อย, ต้นมะพร้าว, ต้นหอม ส้ม.gifส้ม, กล้วย.gifกล้วย, เมล็ดพริกไทย.gifเมล็ดพริกไทย, อ้อย.gifต้นอ้อย, ลูกมะพร้าว.gifมะพร้าว, หัวหอม.gifหัวหอม
5 ต้นแอปเปิ้ล, ต้นมะม่วง, ต้นโกโก้, ต้นถั่วเหลือง แอปเปิ้ล.gifแอปเปิ้ล, มะม่วง.gifมะม่วง, เมล็ดโกโก้.gifเมล็ดโกโก้, เมล็ดถั่วเหลือง.gifเมล็ดถั่วเหลือง

รายละเอียดของพื้นที่ๆ มีพืชผักผลไม้

 1. แครอท
  1. southern_shire/field03
  2. windle_wood/field06
  3. windle_wood/field04
  4. windle_wood/field05
 2. ต้นแอปเปิ้ล
  1. ice_cave/field06
 3. ต้นแตงกวา
  1. southern_shire/field01
  2. southern_shire/field02
 4. ต้นกล้วย
  1. windle_wood/field12
  2. windle_wood/field11
  3. windle_wood/field03
 5. ต้นองุ่น
  1. windle_wood/field08
  2. windle_wood/field07
  3. crystal_cave/field04
  4. crystal_cave/field02
  5. crystal_cave/field01
 6. ต้นลันเตา
  1. windle_wood/field10
  2. windle_wood/field09
  3. death_valley/field05
  4. death_valley/field04
  5. death_valley/field03
  6. windle_wood/field02
  7. windle_wood/field01
 7. กะหล่ำปลี
  1. red_cliff/field03
  2. red_cliff/field05
  3. red_cliff/field04
  4. red_cliff/field02
  5. red_cliff/field07
  6. magma_dungeon/field03
 8. ต้นส้ม
  1. red_cliff/field10
 9. มะเขือเทศ
  1. southern_shire/field13
  2. southern_shire/field06
  3. southern_shire/field11
  4. red_cliff/field08
  5. southern_shire/field10
  6. southern_shire/field07
  7. southern_shire/field08
  8. southern_shire/field05
  9. southern_shire/field12
  10. southern_fort/field02
 10. ต้นมะม่วง
  1. grand_forest/field06
  2. ice_cave/field05
 11. แครอท
  1. southern_shire/field03
  2. windle_wood/field06
  3. windle_wood/field04
  4. windle_wood/field05
 12. ต้นถัวเหลือง
  1. red_cliff/field03
  2. red_cliff/field07
  3. magma_dungeon/field03
 13. ต้นถัวเหลือง ส่วนบุคคล
  1. red_cliff/field03
  2. red_cliff/field07
  3. magma_dungeon/field03
 14. ต้นโกโก้
  1. grand_forest/field06
  2. windle_wood/field05
  3. death_valley/field01
  4. death_valley/field02
 15. ต้นโกโก้ ส่วนบุคคล
  1. grand_forest/field06
  2. windle_wood/field05
  3. death_valley/field01
  4. death_valley/field02
 16. ต้นอ้อย
  1. red_cliff/field08
  2. red_cliff/field07
  3. red_cliff/field10
 17. ต้นอ้อย ส่วนบุคคล
  1. red_cliff/field08
  2. red_cliff/field07
  3. red_cliff/field10
 18. ต้นมะพร้าว
  1. red_cliff/field05
  2. red_cliff/field04
  3. red_cliff/field02
 19. ต้นมะพร้าว ส่วนบุคคล
  1. red_cliff/field05
  2. red_cliff/field04
  3. red_cliff/field02
 20. ต้นหอม
  1. death_valley/field06
  2. death_valley/field05
 21. ต้นหอม ส่วนบุคคล
  1. death_valley/field06
  2. death_valley/field05
 22. ต้นงา
  1. death_valley/field05
  2. death_valley/field04
  3. death_valley/field03
 23. ต้นงา ส่วนบุคคล
  1. death_valley/field05
  2. death_valley/field04
  3. death_valley/field03
 24. พริกไทย
  1. windle_wood/field12
  2. windle_wood/field11
  3. windle_wood/field03
 25. พริกไทย ส่วนบุคคล
  1. windle_wood/field12
  2. windle_wood/field11
  3. windle_wood/field03