<html> tags cannot be used outside of normal pages.

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวน์โหลดเกม"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
Jump to navigationJump to search
แถว 11: แถว 11:
 
หรือ โหลดจากเซิร์ฟเวอร์เกมอินดี้ -->
 
หรือ โหลดจากเซิร์ฟเวอร์เกมอินดี้ -->
  
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_release_p378.exe.torrent http://official.wiki.gameindy.com/images/b/b9/ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_bit.png]</span>
+
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_release_p383.exe.torrent http://official.wiki.gameindy.com/images/b/b9/ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_bit.png]</span>
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_release_p378.exe http://official.wiki.gameindy.com/images/a/a7/ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_installer.png]</span>
+
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_release_p383.exe http://official.wiki.gameindy.com/images/a/a7/ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_installer.png]</span>
 
<span class="plainlinks">[http://www.asura.in.th/index.php/cms/download/patch/s/pj1c  http://official.wiki.gameindy.com/images/a/a9/ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_patch.png]</span>
 
<span class="plainlinks">[http://www.asura.in.th/index.php/cms/download/patch/s/pj1c  http://official.wiki.gameindy.com/images/a/a9/ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_patch.png]</span>
  
แถว 22: แถว 22:
 
หรือ โหลดจากเซิร์ฟเวอร์เกมอินดี้ -->
 
หรือ โหลดจากเซิร์ฟเวอร์เกมอินดี้ -->
  
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_beta_p476.exe.torrent  http://official.wiki.gameindy.com/images/7/7b/ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_bit_test.png]</span>
+
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_beta_p494.exe.torrent  http://official.wiki.gameindy.com/images/7/7b/ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_bit_test.png]</span>
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_beta_p476.exe  http://official.wiki.gameindy.com/images/a/a6/ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_installer_test.png]</span>
+
<span class="plainlinks">[http://web.gameindy.com/downloads/asura_beta_p494.exe  http://official.wiki.gameindy.com/images/a/a6/ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_installer_test.png]</span>
 
<span class="plainlinks">[http://www.asura.in.th/index.php/cms/download/patch/s/pj1 http://official.wiki.gameindy.com/images/b/be/ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_patch_test.png]</span>
 
<span class="plainlinks">[http://www.asura.in.th/index.php/cms/download/patch/s/pj1 http://official.wiki.gameindy.com/images/b/be/ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_patch_test.png]</span>

รุ่นแก้ไขเมื่อ 18:13, 3 เมษายน 2552

คู่มือการเล่นเบื้องต้น

ทีมงานแนะนำให้ใช้บิตทอร์เรนต์ในการดาวน์โหลด เพราะไฟล์ที่ได้จะได้รับการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (เพื่อน ๆ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมบิตทอร์เรนต์ได้จาก http://www.utorrent.com) แต่ถ้าต้องการดาวน์โหลดผ่านเว็บ ทีมงานก็แนะนำให้ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด เช่น FlashGet ซึ่งสามารถใช้ดาวน์โหลดบิตทอร์เรนต์ได้ด้วย

ทีมงานแนะนำให้เล่นโปรเจควันด้วย DirectX แต่สำหรับผู้ที่พบปัญหาเครื่องไม่รองรับการแสดงผลสามมิติให้ไปเลือกใช้การแสดงผลด้วยซอฟต์แวร์แทน

วุ้นสวรรค์ / วุ้นใต้พิภพ ( PK ) [ เซิร์ฟเวอร์หลัก ]

เพื่อน ๆ สามารถดาวน์โหลดเกม ได้โดย

ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_bit.png ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_installer.png ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_patch.png

วุ้นนรก [ เซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบ ผู้เล่นต้องมีเงินโซลอย่างน้อย 8,000 โซล ]

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ ต้องการทดสอบ เกม ProjectONE เท่านั้น!!! ทีมงานสามารถรีเซ็ตข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สามารถดาวน์โหลดเกม ได้โดย

ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_bit_test.png ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_installer_test.png ProjectONE-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94_patch_test.png